شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
1625تغذيه صحيح در ماه مبارك رمضان -غيرحضوريعمومي3 ساعت1400/02/041400/02/0607:0023:000شروع آزمون
1626آشنايي با قرآن 6 -غيرحضوريعمومي10 ساعت1400/02/071400/02/0907:0023:000شروع آزمون
1627انسان كامل - غيرحضوري - عموميعمومي10 ساعت1400/02/111400/02/1307:0023:000شروع آزمون
1628اسلام و نيازهاي زمان - غيرحضوري - عموميعمومي10 ساعت1400/02/181400/02/2007:0023:000شروع آزمون